Werkwijze

Echt Geld | Werkwijze | FAQ

direct online te gebruiken monetaire infrastructuur voor wereldwijd verbonden regionale economie

= Bruikbaar | = Toegankelijk | = Inwisselbaar | = Uitwisselbaar | = Onafhankelijk | = Transparant | = Schaalbaar

Economie

MKB | Schaalvoordeel | Vrije Markt

==============================================================

Eigen Munt Opzetten

In Floatnet kan iedereen –gratis en zonder toestemming of toezicht– een onafhankelijke munt opzetten en beheren, in zeven stappen:
1.  kernteam samenstellen
2.  naam kiezen
3.  startkapitaal vergaren
4.  geldbiljetten, promotiemateriaal en acceptatiestickers ontwerpen en drukken
5.  campagne voor eerste groep winkeliers
6.  servicepunt inrichten
7.  publieke lancering van de nieuwe munt

Kernteam samenstellen

Een klein team van gemotiveerde netwerkers is genoeg om een geldnetwerk te starten.  Een nieuwe munt kan klein beginnen en groot groeien, met in elk stadium andere eisen aan het kernteam.

Wie heel klein wil beginnen kan met alleen vrijwilligers de basis leggen voor een nieuwe munt.  Zolang de kredietkraan dicht blijft –er alleen tegen euro gewisselde biljetten in omloop komen– blijft de taak van de netwerkorganisatie beperkt tot het voeren van supervisie op een geautomatiseerde biljetadministratie, en is de belangrijkste taak van het team om de nieuwe munt te produceren en onder de aandacht te brengen.

Naam kiezen

Op Floatnet kan elke groep van minimaal vijf ingeschreven Floatgebruikers een nieuwe entiteit inschrijven en deze aanmerken als valuta.  Valuta in Floatnet hebben een gelijknamige entiteit.  Deze entiteit voert het soevereine beheer over de munt: Alleen de naam gevende entiteit is bevoegd om beheerfuncties toe te kennen aan andere Float-entiteiten die de beheertaken uitvoeren of verder distribueren.
Zodra een nieuwe valuta is ingeschreven kunnen nieuwe en bestaande Floatgebruikers dat zien, solliciteren naar beheerfuncties en de geactiveerde geldproducten gebruiken.

Startkapitaal vergaren

Een netwerkorganisatie die zich als valuta heeft ingeschreven kan haar bedoelingen communiceren en startkapitaal vergaren voor de eerste drukkosten.  Voor tienduizend euro kunnen voldoende beveiligde biljetten worden gedrukt.  Deelname aan Floatnet is gratis, zolang de netwerkorganisatie haar diensten zelf ook gratis aanbiedt.

zie: WERKWIJZEverdienmodel

Geldbiljetten, promotiemateriaal en acceptatiestickers ontwerpen en drukken

Een nieuw geldnetwerk bepaalt zijn eigen uitstraling, in het geldontwerp en in een huisstijl voor het nodige informatiedrukwerk en acceptatiestickers.  Float vraagt deelnemers om de ontwerpen te uploaden voor hergebruik of als inspiratie.  Op Floatnet kan een netwerk ook in eigen stijl een eigen website beheren en vormgeven.

Campagne voor eerste groep winkeliers

Een nieuwe munt krijgt waarde zodra die kan worden uitgeven in een paar winkels die spullen verkopen die de meeste mensen regelmatig nodig hebben.  Essentieel is natuurlijk een voedingswinkel, maar ook andere praktische zaken zoals een fietsenmaker of horecagelegenheden zijn geschikt voor de initiële shortlist van acceptanten.

Servicepunt inrichten

De servicepunten zijn het gezicht naar buiten.
Op een servicepunt kunnen deelnemers geld komen opnemen, storten of wisselen.
Elke nette zaak met balie komt in aanmerking om servicepunt te worden.
Voor de winkelier is het een kleine extra dienst –waar hij op zich niets aan verdient– maar die wel zorgt voor meer inloop.

Publieke lancering van de nieuwe munt

Als er een goed kernteam is, voldoende drukwerk op voorraad, mooi geld in de kluis, er een paar nuttige winkels meedoen, en er een servicepunt is geïnstalleerd, dan kan de nieuwe munt aan het publiek worden gepresenteerd.
Vanaf dat moment kan de gemeenschap zelf de munt groot maken, door ermee te betalen en elkaar daar enthousiast over te maken.

Werking Floatnet

Op Floatnet kunnen netwerkorganisaties overal ter wereld nieuwe regionale munten inschrijven en beheren.  Zodra het geld van de drukker komt kan de netwerkorganisatie dit inboeken en houdt Floatnet precies bij waar de biljetten zijn die niet circuleren.

Deelnemende bedrijven kunnen gratis op Floatnet aangeven dat ze het nieuwe geld accepteren en een profiel invullen.  Op een interactieve kaart kunnen alle Floanettgebruikers alle aangemelde bedrijven vinden –van alle geldnetwerken in Floatnet– en daarmee handelen.

Consumenten en bedrijven kunnen op Floatnet gratis online betalen, regionale valuta omwisselen of biljetten opnemen bij een servicepunt.  Winkeliers kunnen bij de servicepunten hun contante omzet storten, om online mee te betalen of om terug te wisselen naar euro.

Werking Wisselbeurs

Elk geldnetwerk krijgt een eigen wisselbeurs waar de regionale munt kan worden gewisseld met de gangbare valuta.  Deelnemers die regionaal geld over houden kunnen hier hun overtollige valuta aanbieden aan deelnemers die graag met regionaal geld betalen maar het zelf (onvoldoende) ontvangen.  De wisselbeurs zorgt ervoor dat elke deelnemer precies zoveel regionaal geld kan kopen en verkopen als hij wil, en dat in één transactie kan betalen/ontvangen.  Via een online bank-betaling rekent de koper het geld direct af en krijgt het meteen op zijn rekening gestort.  De wisselbeurs stort het ontvangen euro-geld op de bankrekening van de verkoper.

Variabele Wisselkoers

Het bijzondere aan Floatnet is de manier waarop regionaal geld wordt omgewisseld.  Bij regionaal geld is het gebruikelijk dat de netwerkorganisatie garant staat voor een tegenwaarde in regulier geld, en dat geld dus ook in kas heeft.  Dat is te vergelijken met de manier waarop boekenbonnen zijn georganiseerd.

Geld in Floatnet is geen herverpakte euro maar echt onafhankelijk geld.  Een eigen wisselkoers hoort daar bij.  Netwerkorganisaties in Floatnet bieden geen garantie op tegenwaarde van het geld dat ze in omloop brengen.  Die waarde blijkt uit de handel die ermee los komt en is uitsluitend toe te schrijven aan de gemeenschap die de waarde realiseert.  (Bij regulier geld is dat niet anders, als wat meer mensen dat zouden begrijpen zou Floatnet overbodig zijn.)
Regionale munten beginnen met de afspraak om de nieuwe munt precies als euro te waarderen, anders valt er niet mee te werken.  Daarom werken huidige regionale geldnetwerken met die gegarandeerde tegenwaarde.  Een variabele wisselkoers is dan wel een probleem.

Floatnet heeft dit dilemma opgelost door netwerkorganisaties de mogelijkheid te geven om wel met een vrij verhandelbare munt te werken maar tegelijk de wisselkoers vergaand te stabiliseren.  De netwerkorganisaties kunnen kiezen wanneer –in hoeverre– zij gebruik willen maken van de nieuwe kredietmogelijkheden, danwel het beproefde systeem met eurodekking gebruiken.

Noodzaak Koersstabilisatie

De gestabiliseerde wisselbeurs is een belangrijke innovatie die het voor opkomende geldnetwerken mogelijk maakt om van onderaf aan een solidaire financieringsstructuur te bouwen, en daarbij de aansluiting met de echte economie te maken.  Een kunstmatig gestabiliseerde wisselkoers is noodzakelijk om een klein en kwetsbaar nieuw geldnetwerk door de embryonale fase te helpen.

In de basis is Floatnet onafhankelijk van reguliere valuta.  Die euroreserves zijn uiteindelijk overbodig.  De reserves kunnen snel krimpen, terwijl ze toch nog effectief stabiliseren.  Maar zodra een munt zich enigszins heeft gevestigd kan het netwerk de geforceerde waarde-koppelong met euro loslaten en kunnen de munten een eigen koers gaan varen.

Wisselkoers stabilisatie Systeem

Netwerkorganisaties regelen de geldhoeveelheid door meer of minder krediet uit te geven.  Daarmee beïnvloeden zij indirect de wisselkoers van de munt.  De wisselkoers reageert vertraagd op de uitgifte van kredieten en in de tussentijd kan het economische klimaat veranderen.  Om hierin speelruimte te organiseren heeft Floatnet het koers-stabilisaties-ysteem ontwikkeld.  Dit systeem bestaat uit:

   • geautomatiseerd systeem dat kan kopen en verkopen op de wisselbeurs
   • een euroreserve waarmee dat systeem kan handelen

Het koers-stabilisatie-systeem werkt met twee rekeningen, een positieve bankrekening en een kredietrekening in eigen valuta.

Wanneer er op de wisselbeurs onvoldoende aanbod is vangt de koers-stabilisatie dit tekort op door eigen valuta te verkopen tegen een vaste prijs.  Hierdoor kunnen particuliere aanbieders nooit een hogere prijs voor het geld krijgen.  De euro die daarbij binnen komen parkeert het systeem op de bankrekening van de netwerkorganisatie.

  • Als het omgekeerde gebeurt –als er onvoldoende vraag is om het aangeboden geld af te nemen– dan koopt het stabilisatiesysteem het overtollige regionale geld met de euro die op de bankrekening staan.

Instellingen voor de Netwerkorganisatie

Op de wisselbeurs bepaalt de netwerkorganisatie de hoogste prijs waarvoor de regionale valuta kunnen worden verhandeld, en hoe gretig het systeem ingrijp bij dreigende koersdaling.  Zij stelt de koersstabilisatie in met een drietal parameters:

 • STREEF-KOERS = gewenste wisselkoers
 • STREEF-DEKKING = gewenst percentage van de circulerende eigen valuta die door euro zijn “gedekt”)
 • MAXIMALE-INTERVENTIE-KOERS = marge waarin het systeem de koers altijd aan de markt over laat

Met deze parameters, de gegevens over de totale hoeveelheid circulerend regionaal geld, en het banksaldo, berekent het koers-stabilisatie-systeem een interventie-koers.  Het systeem koopt elke aanbieding die onder de interventie-koers dreigt te zakken.

Als er minder euro in de reserve zit dan als gewenst staat ingesteld zakt de interventie-koers navenant.  Met een lagere koers stijgt de vraag en daalt het aanbod en kan de koers zich door marktwerking herstellen.

Zolang de euroreserve op peil is blijft de interventiekoers op een vast ingesteld punt staan, b.v. €0,945, de maximale interventiekoers.  Zolang dat het geval is –hopelijk meestal– bepaalt de markt de koers op de wisselbeurs, binnen de marges van b.v. €0,945 en €0,95.

Verdienmodel

Volgens Float is betaalverkeer –in deze informatiemaatschappij– een zo eenvoudige en goedkope dienst dat deze in beginsel gratis kan worden aangeboden, net zoals bijvoorbeeld e-mail gratis bezorgd wordt.  Ook in Floatnet geldt dat de meeste mensen gratis kunnen meedoen, zodat het voor bedrijven interessant wordt om voor deelname te betalen.

Float heeft de financiële diensten zo geordend dat het basale gebruik voor iedereen gratis is –ook voor bedrijven– en alleen voor specifieke diensten een abonnement nodig is.  Dat zijn diensten voor bedrijven die veel van het nieuwe geld omzetten: Deelnemers met een abonnement kunnen geld storten en geld terug wisselen naar euro.

De netwerkorganisaties bepalen de tarieven van de abonnementen, en dus ook wanneer zij beginnen met heffen.  Floatnet heft bij alle geldnetwerken een gelijk percentage van de abonnementsinkomsten, en Floatnet stelt dit percentage ook vast, met een maximum van 50% Dat geeft Floatnet de mogelijkheid om precies zoveel geld te ontvangen als nodig voor de kwaliteit van de dienst, en om investeringen binnen de afschrijvingsperiode terug te betalen.

Termijnvisie verdienmodel

Floatnet wil geen winst maken maar tegen zo laag mogelijke kosten de gelddiensten aanbieden.  De kwaliteit van de dienstverlening staat niet ter discussie.  Dat betekent dat Floatnet eenzijdig de prijs voor haar diensten vaststelt.  Tegelijk wil Floatnet helderheid geven over het verdienmodel en de prijsstelling, en alle gebruikers gelijk behandelen.  Maar de prijsstelling moet ook aansluiten bij verschillende soorten netwerken, in verschillende welvaartniveaus en ontwikkelingsstadia, zonder over prijzen te onderhandelen.  Daarom kiest Floatnet ervoor om de geldnetwerken zelf te laten bepalen wanneer en hoeveel kosten ze hun deelnemers in rekening brengen, en heft Floatnet een vast percentage van de structurele netwerkinkomsten.  Floatnet stelt dat percentage precies zo dat de kosten van Float zijn gedekt.

Dit geeft optimale flexibiliteit aan de onderkant van het spectrum, iedereen kan meedoen.  Aan de bovenkant, bij geldnetwerken die erg goed draaien, zijn de inkomsten verhoudingsgewijs steeds meer toe te schrijven aan de activiteiten van het netwerk zelf, en steeds minder aan het werk van Floatnet.  Daarom vallen de inkomsten voor kredietbegeleiding buiten deze heffing.  Kredietbegeleiding wordt de kernactiviteit van succesvolle netwerken.

Structuur Floatnet

Float wil Floatnet groot maken door zelf klein te blijven.  Betaalbare transparante geldvoorziening is het doel, en daarbij past geen grote organisatie.  Floatnet is van onderaf gestructureerd, vanuit de gebruikers.  Deelnemers kunnen zelfstandig de netwerkorganisaties opzetten die het geld in omloop brengen.  Die netwerkorganisaties werken autonoom, onafhankelijk van elkaar en van Floatnet.  Floatnet levert alleen voor de netwerktechniek die ervoor zorgt dat de belangen in Floatnet elkaar versterken en / of van elkaar gescheiden blijven.  Float bemoeit zich niet inhoudelijk met het economische proces.

Rol van de gebruikers

Floatnet draait om uitwisseling en samenwerken tussen gebruikers.
Bedrijven en particulieren treffen op Floatnet de deelnemers waar ze het nieuwe geld kunnen halen, verdienen en uitgeven: Een interactieve kaart wijst de weg naar winkels en specialisten die hun profiel, assortiment of dienstenpakket presenteren.

Floatgebruikers kunnen zich op Floatnet formeel met elkaar verbinden –in grote en kleine verbanden– als handelspartner of als zelfstandig dynamisch onderdeel in een organisatiestructuur.  In Floatnet is iedereen vrij om te handelen, afspraken te maken en organisaties op te zetten, 100% voor eigen verantwoording.  Het Floatnet werkt daarin als rechtlijnig geautomatiseerd registratiekantoor en doorgeefluik.  Vrij en gratis toegankelijk.

Gebruikers kunnen elkaar met verschillende valuta betalen, door elkaar te gebruiken.  Zo kunnen Floatgebruikers probleemloos interregionaal handelen en kunnen verschillende valuta tegelijk een zelfde regio versterken.

Rol van de geldnetwerken

Het geld waarmee de gebruikers elkaar betalen is afkomstig van netwerkorganisaties die zich ontfermen over de geldcirculatie.  Netwerkorganisatie en gebruikers van een nieuwe valuta vormen samen een onafhankelijk geldnetwerk, met de naam van de gebruikte valuta.  In Floatnet kan iedereen gratis en zonder vermogen een nieuw geldnetwerk opzetten.

Een onafhankelijke valuta bindt een netwerk van gebruikers in economische afhankelijkheid en verantwoordelijkheid om de munt te laten bloeien.  Bloeiende handel leidt tot kredietcapaciteit, en andersom.  De netwerkorganisatie voert pr, drukt papiergeld en bedient de kredietkraan.  De gebruikers maken de economie, door te ondernemen en bij elkaar af te nemen.

Met het juiste kredietbeleid heeft een geldnetwerk altijd genoeg geld om de overeengekomen economische ambities te financieren en de waarde van de eigen munt in de pas te laten lopen met andere valuta, voor een gezonde handelsbalans

Rol van Floatnet

Float zorgt voor de aansluiting tussen de gebruikers onderling, en voor de techniek achter het betaalverkeer en de geldschepping.  Floatnet bouwt de systemen die nodig zijn voor een open en eerlijke handel zonder geldschaarste, met de verbinding naar de huidige economie.  Door de openheid van Floatnet kan vruchtbare concurrentie groeien tussen de nieuwe valuta.

De missie van Floatnet is om de beschikking over geldtechniek, netwerktechniek en gebruikersinformatie –als commerciële wapens– buiten deze concurrentiestrijd te brengen en te houden, door deze middelen volgens heldere regels vrij beschikbaar te stellen.  Om daarin niet zelf in een concurrentiestrijd verwikkeld te raken stelt Floatnet het systeem ook open voor andere ontwikkelaars van financiële producten voor de nieuwe economie:

Voor de start van het project ontwikkelt Floatnet de essentiële systeemonderdelen zelf.  Zodra deze basis stabiel kan worden opgeschaald stopt Floatnet met het zelf ontwikkelen van nieuwe software.  Dan gaat Floatnet zich concentreren op de integratie van externe IT-projecten, met de focus op het waarborgen van de systeemstabiliteit en de onderlinge toepasbaarheid en toegankelijkheid van de nieuwe financiële producten.

Extra Liquiditeit

Gebruik van Floatnet geeft meer financiële ruimte.
Een aantal verschillende mechanismen leiden tot extra liquiditeit:

  • Netwerkorganisaties kunnen met Floatnet zelf geld maken (tevoorschijn toveren) en dat in de vorm van krediet aanbieden aan deelnemers in het eigen geldnetwerk.  Dit is een zeer krachtig instrument waarmee al het geld dat een geldnetwerk gebruikt voor de handel in het netwerk uit eigen kredietfaciliteit kan worden gegenereerd.  Geldnetwerken hoeven dus niet eerst geld te verzamelen maar kunnen net zoveel zelf gemaakt geld uitlenen als de netwerkorganisatie verstandig acht in het belang van de regio.
   Floatnet voorziet in een transparant beheersysteem om de geldhoeveelheid op een verantwoorde manier –zonder ingewikkelde financiële kennis– te beheren.

Naast de primaire kredietvoorzieningen van  Floatnet biedt het systeem nog twee manieren om de liquiditeitspositie van regio’s te verbeteren:

   • Hogere omloopsnelheid van lokaal geld

Geldnetwerken die zonder krediet werken kunnen met regionaal geld een hogere omloopsnelheid bereiken.  Iemand met regionaal geld in de portemonnee zal –telkens als hij voor de keus staat om met regionaal geld te betalen– liever met regionaal geld willen betalen.  Omdat dit geld minder bestedingsmogelijkheden heeft voelt het altijd verstandig om het als eerste uit te geven, als je toch moet betalen.  Bovendien nodigt Floatnet niet uit om het geld op te sparen.

Met een hogere omloopsnelheid is er voor een bepaalde hoeveelheid transacties in totaal minder geld nodig.  Met de beschikbare hoeveelheid schaars geld kan er meer economie op gang komen.
Een lagere kapitaalbehoefte geeft een besparing op kapitaalkosten.
Dat is gunstig voor het bedrijfsrendement en voor de prijzen.

   • Een variant op krediet van een geldnetwerk is intern krediet van deelnemers die zich hebben verbonden in een Krediet Verbond. Deze deelnemers kunnen onbeperkt geld naar elkaar overmaken.  Het positieve saldo van de één dekt het negatieve saldo van de ander.  Hiermee kunnen deelnemers in een Krediet Verbond onbeperkt geld gebruiken voor onderlinge transacties, zonder dat dit beslag legt op schaars of duur werkkapitaal.  Bij betalingen naar deelnemers buiten het verbond delen de verbonden deelnemers elkaars kredietruimte.  (voor zover van toepassing)

Intern krediet en geeft dezelfde besparing op kapitaalkosten als multinationals realiseren bij het incorporeren van bedrijfsketens.  (zie: GELD/schaalvoordeel.  Het verschil is dat deze verbonden deelnemers zelfstandig blijven.

(Dit is een sterk vereenvoudigde en geliberaliseerde implementatie van het Citizens Multi National (CMN) model dat Hank Monroby heeft ontwikkeld)
zie: www.cmn-lcc-international.com)

==============================================================