FAQ

Echt Geld | Werkwijze | FAQ

direct online te gebruiken monetaire infrastructuur voor wereldwijd verbonden regionale economie

= Bruikbaar | = Toegankelijk |= Inwisselbaar | = Uitwisselbaar | = Onafhankelijk | = Transparant | = Schaalbaar

Economie

MKB | Schaalvoordeel | Vrije Markt

==============================================================

FAQ

Algemeen

Waarom is er een ander geldsysteem nodig?

Het gangbare geldstelsel is instabiel en eigenmachtig, immuun voor openbare besluitvorming en ongevoelig voor het algemeen belang.  Geen gezonde cocktail, in alle opzichten asociaal.  Economische crises –die iedereen treffen behalve wie ze veroorzaken– zijn het gevolg van bancaire crises, waar buiten de wereld van het grote geld niemand iets aan kan doen.  Zonder dat daarvoor een oorzaak is aan te wijzen in de echte economie, valt die wel stil, met huiveringwekkende gevolgen.

De maatschappij van werkende mensen zou veel soepeler, gevarieerder, stabieler en winstgevender draaien met geld waarvan de toestroom wel is afgestemd op de praktische behoeften van de samenleving: Geld waarvan de circulatie niet kan worden verstoord door goklust en hebzucht maar heel praktisch –zonder winstdoel in zichzelf– als eenvoudige administratieve dienst wordt geleverd; Een transparant ruilmiddel ter ondersteuning van een vraag-gestuurde economie; Geld voor een nieuw soort economie dat vrijwillig –niet door geld geremd of opgestuwd– kan groeien, maar ook mag krimpen zonder meteen in te storten.  Meer hoeft geld niet te zijn.

Zijn er dan geen goede alternatieven?

Nee.  Wereldwijd bestaan er duizenden alternatieve geldsystemen.  Bij een zware crisis, als het geld vrijwel helemaal van het toneel verdwijnt, schieten de kleinschalige onafhankelijke op krediet gebaseerde munteenheden als paddenstoelen uit de grond.  Zodra het normale geld weer op gang komt zakken die netwerkjes in of verdwijnen.  Dat komt omdat ze vaak onpraktisch zijn georganiseerd.  Geldnetwerken die wel goed bevallen worden met geweld uit de lucht gehaald, of stoppen “vrijwillig” na intimidatie van de toezichthouder.

Voorbeelden van –uiteraard goed bedoelde– lokale valuta die wel via de mainstream media als succesvol worden geportretteerd fungeren slechts als window dressing: Deze laten zien hoe de gevestigde orde deze opkomende branche het liefst zou zien ontwikkelen: afhankelijk van banken of van regulier geld, in een gesloten ruilkring, of niet relevant voor de primaire economie.

Het meest succesvolle voorbeeld: de Zwitserse WIR –80 jaar oud, met 3 miljard franc omzet en 62 duizend deelnemers, waarvan wordt gezegd dat dit systeem in belangrijke mate bijdraagt aan de ongeëvenaarde stabiliteit van de Zwitserse economie– bedient nog geen procent van de totale Zwitserse economie.

Wat is nieuw aan Floatnet?

Veel van de huidige alternatieve geldsystemen bouwen voort op oude software die lastig te installeren is.  Als je een nieuwe valuta start, heb je daar professionele ondersteuning bij nodig.  Bij Floatnet kunnen lokale organisaties zelf hun systeem inregelen.  Het is een online platform, vergelijkbaar met social media.

Het is de bedoeling van Floatnet dat de zeggenschap over de geldcreatie (=kredietverstrekking) zich gaat verspreiden over sociaal samenhangende gemeenschappen die zich organiseren in geldnetwerken.  Gebruikers uit alle in Floatnet aangesloten geldnetwerken kunnen bij elkaar shoppen als in één netwerk.  Verschillende valuta worden automatisch en gratis gewisseld.

Valuta die op Floatnet gaan draaien kunnen gebruik maken van 2 belangrijke innovaties:

  1. online gestabiliseerde wisselbeurs om nieuwe valuta te wisselen met euro, met een mechanisme om de wisselkoers stabiel te houden
  2. flexibele autorisatiestructuur voor optimale belangenafstemming en flexibiliteit tussen gebruikers en geldverstrekkende organisaties.

Deze innovaties maken de geldnetwerken schaalbaar: Ze kunnen makkelijker van de grond komen, maar ook doorgroeien en serieus concurreren met bankgeld: De geldnetwerken kunnen krediet gebruiken, zonder eerst geld te moeten inzamelen.  Lokale handelsnetwerken kunnen hun eigen kredieten organiseren en faciliteren.  De software produceert heldere cijfers om kredietbeleid op te sturen en vraagt weinig financiële kennis.

Waarom was er niet al eerder zoiets als Floatnet?

In het verleden waren er veel en succesvolle alternatieven voor commerciële geldschepping.  Sinds de wereldwijde implementatie van bankschuld als enige bron van geld lijkt het steeds minder waarschijnlijk dat andere geldsoorten nog langer een rol van betekenis spelen.  Uit ons geheugen gewist, alsof het nooit anders is geweest dat regeringen geld leenden van bankiers, met alleen nog plek voor onschuldige idealistische monetaire experimenten, in de marge van de economie.  Die experimenten schieten nu als paddestoelen uit de grond en worden door de gevestigde orde zelfs omarmd als doekje voor het bloeden door de crisis.

Met dat omarmen worden deze initiatieven zonder uitzondering linksom of rechtsom een doodlopende straat in geleid.

De toezichthouder stelt de oprichters van alternatieve valuta voor de keuze:

   • erkenning als financiële instelling, volgens de bankwetten, zoals regiogeld
    of
   • een gesloten ruilkring vormen, zonder uitwisseling met de normale economie, zoals LETS, Time-banks en WIR

Floatnet is geen keuze tussen deze twee gemankeerde alternatieve werkwijzen, maar een heel nieuw geldsysteem dat niet onder de regelgeving van de ECB valt en toch aansluit bij de huidige economie.  Dat de ECB niet eerder openlijk werd beconcurreerd heeft waarschijnlijk te maken met een algemeen idee dat het kennelijk zo hoort.  Maar de wet kan niet verbieden dat mensen zelf voor een ander ruilmiddel kiezen, en deze ruilmiddelen in de vorm van leningen in omloop brengen en gebruiken voor transacties in de echte economie, precies zoals banken dat doen.

Kunnen we niet beter helemaal zonder geld leven?

Geld maakt het slechtste in de mens los.  Een ideale samenleving gebruikt dus nauwelijks nog geld.  Maar de moderne wereld is totaal afhankelijk van geld om de beschikbare ruimte, grondstoffen en vooral tijd met elkaar te kunnen delen.  Daarin moet nog veel worden geregeld, voordat we onze afhankelijkheid van geld –stukje bij beetje– kunnen loslaten.  En om dat te regelen hebben we nog veel geld nodig.  Maar dan wel geld dat de mensen dichter bij elkaar en dichter bij een duurzame samenleving brengt, dus zonder rente en zonder al te grote kaders.

Wanneer komt Floatnet gereed?

De softwareontwikkeling van de netwerkprogrammatuur is ver gevorderd maar heeft wegens omstandigheden een poosje in de lade gelegen. Dat pik ik nu via Regiogeld-Brabant  nu weer op.

Floatnet is een omvangrijk project dat aan nogal wat eisen moet voldoen voordat de eerste transactie kan plaatsvinden.  Als het systeem eenmaal draait is er weinig ruimte voor fouten en storing, terwijl de technische ontwikkeling wel meteen door moet, zonder dat dit de lopende zaken kan verstoren.
Financiering is één van de bottlenecks die bepaalt hoe snel de bestaande ideeën worden gerealiseerd.

TECHNIEK

Hoe werkt Floatnet?

Floatnet is een sociaal medium voor handel tussen consumenten en MKB en tussen bedrijven onderling.  Iedereen kan meedoen.  Deelnemers kunnen zich zelf inschrijven en communiceren met deelnemers over de hele wereld.  Handelscontacten en overeenkomsten komen tot stand zonder inmenging van een of andere organisatie.
Pas als een overeenkomst rond is, en een valuta is gekozen om mee te betalen, koppelt Floatnet de transactie aan de financiële producten die worden beheerd door netwerkorganisaties die alternatieve valuta in omloop brengen.  Alle gebruikers zijn op gelijk niveau bevoegd –en in de gelegenheid– om alternatieve valuta te ontwikkelen en aan te bieden aan alle Floatnetgebruikers, en om bij te dragen aan het beheer van bestaande valuta in Floatnet.
Binnen zo”n geldnetwerk is de oprichtende entiteit het hoogste beslisorgaan.  Er is geen overkoepelende organisatie die toeziet op het functioneren van deze geldnetwerken.  Geldnetwerken zijn volkomen autonoom.  Deze netwerkorganisaties zijn georganiseerd in een hiërarchische piramide, met bovenin de oprichtende entiteit en onderin servicepunthouders en accountmanagers.  Daartussenin zitten een aantal beleidsposities om het kredietbeleid en de logistiek van de biljetten in grote lijnen te sturen.

Het bijzondere van Floatnet is dat zakelijke ruilkringen wereldwijd kunnen handelen met betaalmiddelen die lokaal worden beheerd en op straat op precies de zelfde manier worden gebruikt als normaal geld.

Dit systeem komt tegemoet aan alle praktische eisen die je maar aan geld kunt stellen en biedt een sluitende oplossing voor de problemen van grootschalige commerciële geldvoorziening.

Hoe wordt regionaal geld omgewisseld met regulier geld?

Elk geldnetwerk kan een eigen wisselbeurs in het leven roepen om het zelfgemaakte geld te verhandelen tussen de deelnemers onderling. Op zo”n wisselbeurs kunnen deelnemers regionaal geld kopen van ondernemers die regionaal geld overhouden.  Zo”n wisselbeurs herverdeelt de de aangeboden bedragen in de gevraagde porties en rekent die –aan beide kanten– in één keer af.  Een soort buffer.

Hoe wordt regionaal geld gewisseld naar ander regionaal geld?

Bij besteding in een ander geldnetwerk, in een andere regio of in een overlappend netwerk, wordt het regionale geld in de transactie automatisch en gratis gewisseld.  Dan verdwijnt er in het ene geldnetwerk wat geld uit circulatie en komt er in het andere netwerk wat extra geld in circulatie.
Onder de motorkap worden beide alternatieve valuta gewisseld met regulier geld.  Wanneer de twee netwerken bovendien een verschillende referentiemunt hanteren moeten die ook nog eens tegen elkaar worden gewisseld op de reguliere valutabeurs.
Banktransacties zijn erg duur, zeker als daarin ook nog een wisselmarge wordt gerekend.

Daarom zorgt Floatnet ervoor dat verreweg de meeste interregionale betalingen met gesloten (euro)beurs gaan.  Bij een evenwichtige handelsbalans vallen de meeste eurotransacties tegen elkaar weg.  Twee keer per week vereffent Floatnet alle interregionale wisseltransacties met een paar bankbetalingen tussen de (euro)reserves van de verschillende netwerken.

Hoe komen de wisselkoersen tot stand?

De wisselkoers van een regionale munt –de prijs in euro die een regionale munt kost en oplevert– komt tot stand door het evenwicht tussen vraag en aanbod op de betreffende wisselbeurs.  Daar wordt de eigen munt verhandeld volgens het principe van de afslagveiling:

afslagveiling

De verkoper bepaalt de vraagprijs, de bodemprijs, en de tijdsduur waarin de vraagprijs zakt naar de aangegeven bodemprijs.  Dit is allemaal vooringesteld, de verkoper hoeft desgewenst alleen aan te geven hoeveel regionaal geld hij wil verkopen.

De veiling-automatiek berekent voortdurend de actuele vraagprijs van alle aanbiedingen en sorteert die op vraagprijs.  Een gevraagd bedrag wordt samengesteld uit de goedkoopste aanbieding(en), en direct online afgerekend.  Twee keer per week verzorgt de administratie van Floatnet de doorbetaling van alle binnengekomen euro”s.

evenwicht

Zolang vraag en aanbod in evenwicht is volgt de wisselkoers de door de netwerkorganisatie ingestelde streefwaarde.  En zolang een geldnetwerk niet te veel krediet verstrekt heeft het genoeg euro in kas om dit evenwicht kunstmatig in stand te houden.  Ook dat gaat automatisch, met het koers-stabilisatie-systeem.

Hoe is Floatnet beveiligd?

Gebruikers loggen in met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.  Elke gebruiker heeft slechts één gebruikersnaam en wachtwoord voor alle onderdelen.  Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun inloggegevens.

Over de interne beveiliging van de database verstrekt Floatnet geen informatie.

Gebruik

Welke aanpassingen moet een bedrijf maken om het nieuwe geld te kunnen gebruiken?

Een enkel vakje in de kassalade, een sticker op de deur en bij de kassa, is alles dat een winkelier moet doen om met regionaal geld te werken.  Daarnaast kan elk bedrijf, zonder verdere verplichtingen, op Floatnet aangeven regionaal geld te accepteren, zodat enthousiastelingen die bedrijven makkelijk kunnen vinden.

REGIONAAL GELD
GEEFT GEEN
ADMINISTRATIEVE OF BELASTINGTECHNISCHE
COMPLICATIES

Floatnet adviseert ondernemers om de eerste omzetten zelf 1 op 1 terug te wisselen met euro uit de privé huishouding.  Contante uitgaven zijn vaker privé, en aanvankelijk zijn er in de privé-sfeer ook meer mogelijkheden om te experimenteren met bestedingen.

Normaal gesproken komen de inkomsten zo rustig op gang dat er altijd voldoende tijd is om het bestedingspatroon daarop aan te passen.  En omdat andere deelnemers dat ook doen, die zorgen immers ook voor de extra inkomsten, ontstaat er zo een ontspannen klimaat voor regionale zakelijke relaties.

==============================================================

3 Comments on “FAQ

Laat een antwoord achter aan Hans van Poelgeest Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.