Berlijn Mahnwache

Tekst in NL & Eng

Nederlands                   14-07-19 program

Groeten aan de hele mensheid,

Vandaag, 19 juli 2014, komen duizenden mensen samen in Berlijn om de wereld te laten zien dat we niet langer kunnen negeren wat er gebeurt op onze planeet.

 

We beseffen dat onze regeringen, zelfs degenen die beweren democratisch te zijn, niet langer de wil van het volk maar de wil van een kleine elite vertegenwoordigen.

We beseffen dat stap voor stap onze mensenrechten van ons worden afgenomen.

We beseffen dat ons systeem is gebaseerd op de uitbuiting van de mens. Vooral van mensen in arme landen.

We beseffen dat we de belangrijkste slaven zijn geworden van het geld.

We beseffen dat haat en oorlogen ons worden opgedrongen voor de belangen van slechts enkelen.

We zullen dit niet langer laten gebeuren!

Wij eisen vrede, vrijheid en rechtvaardigheid voor alle mensen!

 

We dringen er bij alle militairen en strijders op aan:

 

“Stop met het doden van mensen die u zelf niet eens hebt ontmoet!

Zij hebben dezelfde angsten net als jij.

Zij hebben familie net als jij.

Zij zijn voor de gek gehouden net als jij.”

 

Binnen een paar weken hebben onze ideeën zich verspreid van stad tot stad. En nu beginnen ze net te verspreiden van land tot land. Geen grens die deze ideeën kan tegenhouden.

In elke stad begon slechts één persoon net als u, om een hele groep mensen te vinden die vreedzaam opstaan tegen dit systeem. Waar u zich ook mag bevinden, word die persoon in uw stad of dorp!

Iedereen droomt van vrede.

Laten we deze droom leven.

Laten we iets maken. Niet alles vernietigen!

Laat niet toe dat ze ons nog langer verdelen en ons alleen en zwak houden.

Laten we ons verenigen en hen tonen dat de tijd voor verandering is aangebroken.

 

Bedankt…  menigte

 

Engels

Greetings to all mankind,

 

Today, 19 July 2014, thousands of people come together in Berlin to show the world that we can no longer ignore what is happening on our planet.

 

We realize that our governments, even those who claim to be democratic, no longer represent the will of the people but the will of a small elite.

We realize that step by step our human rights are taken away from us.

We realize that our system is based on the exploitation of humans.

Especially of humans in poor countries.

We realize that that we are being main slaves to the money.

We realize that hatred and wars are forced upon us for the interest of a few.

 

We will no longer let this happen!

We demand peace, freedom and justice for all human beings!

 

We urges all soldiers and fighters:

 

“Stop killing people you haven’t even met before!

They have the same fears just like you.

They have family just like you.

They have been fooled just like you.”

 

Within weeks our ideas have been spread from town to town. And now they just start to spread from country to country. No border can stop these ideas.

In every town it took only one person just like you, to find a whole group of people who peacefully stand up against this system.

Where ever you are be that person in your town.

 

Everybody dreams of peace.

Let us live this dream.

Let us create something. Not destroy everything!

Let them no longer decide us and keep us alone and week.

Let us unite and show them that the time for change has come.

 

Thanks…14-07-19 muziek


In het Archief